O nás


Na Vaše deti čaká podnetné prostredie, v ktorom sa môže rozvíjať ich osobnosť. Výchovno-vzdelávaciu činnosť a školský

vzdelávací program prispôsobujeme potrebám a záujmom našich detí.

Pri tvorbe vzdelávacieho programu vychádzame zo Štátneho vzdelávacieho programu ISCED – 0.

Naše Stonožky majú k dispozícii

počítače s internetovým pripojením,

na ktorých si spolu s pani učiteľkou vyhľadávajú informácie k témam, ktoré ich zaujímajú. Deti si rozširujú svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti prostredníctvom zážitkového učenia. Naše ciele sú dlhodobé, orientované nielen na vedomosti, ale aj na výchovu a formovanie postojov.

Deti sú vynikajúco pripravené na vstup do základnej školy.


Budúcnosť a zdravie našich Stonožiek nám nie sú ľahostajné, preto

veľkú pozornosť venujeme environmentálnej výchove.

Sme zapojení do rôznych environmentálnych programov. Deti si pestujú zeleninu, ovocie a bylinky. Učia sa separovať odpad, spoznávajú biopotraviny.

Preferujeme zdravú výživu

a namiesto sladkostí sa v našej Stonožke ponúka zdravé ovocie. Po realizácii dopoludňajších edukačných aktivít a chutnom obede majú deti k dispozícii

relaxačné miestnosti.

Každé dieťa má svoju postieľku na oddych pri príjemnej hudbe a rozprávke na dobrú noc.

Pre predškolákov

sú po krátkom odpočinku pripravené rôzne záujmové aktivity (výtvarný krúžok, tanečný krúžok, krúžok anglického jazyka).

Súkromná materská škola Stonožka je tu pre všetky deti, ktorým rodičia dávajú len to najlepšie.

Vaša Stonožka